BẠN LÀ TRIỆU PHÚ là đối tác chiến lược của MBTI và là đơn vị được quyền tư vấn hướng nghiệp theo chuẩn MBTI của Mỹ tại Việt Nam
XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH, XÁC ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP
CHUẨN MỰC NHẤT THẾ GIỚI
Bước 5 : Kế hoạch hành động

Bạn hãy nhập mục tiêu, hành động của bạn mà bạn muốn đạt được trong lịch trình kế hoạch sau

STT Suốt đời thành công & hạnh phúcTháng 11Tháng 12Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Đánh giá thực hiện
1 Nghề nghiệp
2 Gia đình
3 Mối quan hệ
4 Phát triển bản thân
5 Sức khỏe
6 Tâm linh