Lợi ích
1.Học sinh: Danh sách trường ngắn hạn, dài hạn theo nghề đã chọn.
2.Người đi làm, doanh nghiệp: Khóa học thực tế, như người sếp đang hướng dẫn nhân viên làm được việc, hiệu quả.
Hướng dẫn
Bạn hãy lập “Kế hoạch hành động” và chọn tỉnh thành muốn học tại “Học làm hiệu quả”. Nếu Bạn muốn học đảm nhận chức vụ thì chọn chức vụ trong “Học làm hiệu quả”.