Lợi ích
Biết được yêu cầu thu nhập của mình so với thị trường như thế nào
Hướng dẫn
Bạn tự ghi nhận thu nhập mong muốn để hệ thống so sánh với thị trường.
Tình trạng thị trường lao động